Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
Podsumowanie VIII edycji kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys? Zabrze 2009r.


Dnia 19.01.2010 r. w Miejskim Orodku Kultury w Zabrzu, odbyo si uroczyste podsumowanie Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt .: ?Zachowaj Trzewy Umys 2009?.

W tegorocznej edycji kampanii wziy udzia 32 placwki owiatowe, w tym 19 Szk Podstawowych i 13 Gimnazjw.  W porwnaniu z rokiem ubiegym utrzymuje si stae zainteresowanie udziaem  w kampanii.

W rnych  dziaaniach  zwizanych  z kampani we wszystkich placwkach owiatowych wzio udzia 6452 uczniw. Nad wszystkimi przedsiwziciami czuwao 30 koordynatorw szkolnych, a  zadania  realizowao 170 nauczycieli    i pedagogw szkolnych.

Kada szkoa zainspirowana tematyk kampanii i wczeniejszymi dowiadczeniami, oprcz konkursw i zada wyznaczonych przez organizatorw,  staraa si zaproponowa modziey inne ciekawe zajcia z zakresu profilaktyki alternatywnej. Wrd najbardziej popularnych naley wymieni: festyny szkolne, imprezy sportowe, rnego rodzaju konkursy i prace plastyczne, pogadanki i zajcia o tematyce profilaktycznej, spektakle i inscenizacje profilaktyczne, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludmi.

W tym roku mielimy 12 laureatw konkursw indywidualnych, ktrzy otrzymali nagrody.

Zostay rwnie wrczone certyfikaty dla nauczycieli i pedagogw szczeglnie angaujcych si w dziaania profilaktyczne. Uroczysto uwietni wystp nagrodzonego teatru profilaktycznego z Gimnazjum Nr 29, przedstawieniem pt:   ? O krlewnie, ktra zamienia si w ab?.


Koordynatorzy kampanii w Zabrzu: Urszula Koszutska, Janina Wysocka oraz Pan Jan Szulik zapraszaj do udziau w kolejnej jubileuszowej edycji kampanii Zachowaj Trzewy Umys 2010 wszystkie szkoy podstawowe i gimnazjalne w Zabrzu.

mgr Janina Wysocka

Poprawiony (czwartek, 26 kwietnia 2012 10:30)