Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe 

 
 mgr Zuzanna Bizuk

Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu lskiego. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizj zdobyte w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Dowiadczenie zawodowe obejmuje diagnostyk, poradnictwo psychologiczne, terapi indywidualn i grupow
 

 mgr Tomasz Batruch

Psycholog, absolwent Uniwersytetu lskiego i rocznej Szkoy Trenerw Umiejtnoci Psychospoecznych, a take kursu kwalifikujcego do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zespoem Aspergera. W Poradni zajmuje si m.in. prowadzeniem grupy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem oraz z ADHD. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz wspomaga dziaania wychowawcze zabrzaskich szk. Lubi czyta ksiki, interesuje go muzyka wiata i sport.
  
mgr Gumkowska Mariola

Psycholog, w Poradni pracuje w dziale diagnozy psychologicznej. Specjalizuje si w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudnoci w uczeniu si. Ukoczya m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej (organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji) oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.
  mgr ukasik Magdalena

Jest magistrem psychologii zatrudnionym w dziale przedszkolnym poradni, absolwentk Uniwersytetu Jagielloskiego. Od 11 lat jest konsultantem dla czci zabrzaskich przedszkoli. Jej gwnym zadaniem jest diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0 ? 3 lat i przedszkolnym, udzielanie porad wychowawczych, opiniowanie i orzekanie. Szczeglnie interesuje j wsppraca z rodzicami majca na celu stymulowanie rozwoju emocjonalno-spoecznego dzieci.
 
mgr Pankiewicz Katarzyna

Psycholog kliniczny. Zajmuje si udzielaniem pomocy psychologicznej (diagnoza, porady, terapia) rodzinom i ich dzieciom w wieku przedszkolnym i tym modszym (od 0 do 3 lat). Szczegln uwag zwraca na tematyk wychowania, m.in. dlatego, e jest matk czwrki dzieci. Interesuje si literatur i filmem.
 

Sawomir Piwowarek

Psycholog, coach, absolwent Uniwersytetu lskiego i rocznej Szkoy Trenerw Umiejtnoci Psychospoecznych, a take kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii. W Poradni zajmuje si, m.in.: diagnoz i poradnictwem psychologicznym oraz edukacyjno-zawodowym. Wspprowadzi grupy terapeutyczne. Realizuje warsztaty psychoedukacyjne oraz wspomaga dziaania wychowawcze zabrzaskich szk.
 

 
 
 

 

mgr Sonia Skrtkowska 

Absolwentka Wydziau Psychologii UJ, ukoczya rwnie podyplomowe studia na UW o kierunku: "Rehabilitacja
Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi". W Poradni zajmuje si diagnoz i pomoc psychologiczn w dziaach: Pomocy Rodzinie z Maym Dzieckiem oraz Opieki nad Dziemi i Modzie z Niepenosprawnoci. Jej zainteresowania koncentruje si wok
psychologii rozwojowej i niepenosprawnoci w aspekcie dziecka i rodziny.

 
 

  mgr Szczerbicka-Grzybowska Marzena

Psycholog,  tyflopedagog  - Ukoczya Uniwersytet lski w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu ?Tyflopedagogiki? oraz studia podyplomowe z zakresu ?Psychokorekcji zaburze zachowania dzieci i modziey?.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje od ponad dziesiciu lat zajmujc si udzielaniem pomocy psychologicznej rodzinom i ich dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Specjalizuje si w diagnostyce osb z niepenosprawnoci wzroku/suchu.


 
 Jadwiga Majeranowska ? psycholog, absolwentka Wydziau Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Ukoczya studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki w Grnolskiej Wyszej Szkole Pedagogicznej w Mysowicach, posiada kwalifikacje z zakresu prowadzenia warsztatw o tematyce psychospoecznej i treningw psychologicznych. Wzbogaca swj warsztat uczestniczc w rnych formach doskonalenia zawodowego. Zajmuje si diagnoz moliwoci rozwojowych, wspomaganiem umiejtnoci wychowawczych rodzicw, psychoedukacj nauczycieli. W pracy zawodowej szczeglnie interesuje si rozwojem maego dziecka, wspomaganiem rozwoju we wszystkich aspektach.
  mgr Wloka Katarzyna

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu lskiego. Ukoczya podyplomowe szkolenia w zakresie Systemowej Terapii Rodzin oraz Terapii Krtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwizaniach. Od kilkunastu lat pracuje z dziemi, modzie i ich rodzinami. Zajmuje si diagnoz i terapi. Gwnym celem jej pracy jest pomaganie modym ludziom w zdobywaniu umiejtnoci, sprawiajcych, e ich ycie staje si bardziej radosne, szczliwe i satysfakcjonujce. W wolnym czasie lubi jedzi na nartach i rowerze, czyta i poznawa nowe miejsca.
  mgr Wysocka Janina

Psycholog kliniczny z 27 letnim staem, psychoterapeuta. Ukoczya Uniwersytet lski w Katowicach, czteroletnie studium doskonalce dla psychologw z zakresu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, studia podyplomowe z zakresu Edukacji Emocjonalnej w WSP w Krakowie. Instruktor programw profilaktycznych. Kocha swoja rodzin, lubi aktywnie spdza czas, podre i kontakt z natur.
  

mgr Woitun Iwona

psycholog, absolwentka Uniwersytetu lskiego o specjalnoci kliniczno-wychowawczej dzieci i modziey. Ukoczya studia podyplomowe
z zakresu oligofrenopedagogiki. Zajmuje si diagnoz, posiada dowiadczenie
w pracy z dziemi i modzie niepenosprawn. Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje uczestniczc w rnych formach doskonalenia zawodowego.


Poprawiony (poniedziałek, 11 września 2017 09:00)