Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowePodstawowe zadania Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej wynikajce z Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegowych zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Dz.U.2013.199).

 

Do zada poradni naley w szczeglnoci:

  • diagnozowanie dzieci i modziey;
  • udzielanie dzieciom i modziey oraz rodzicom bezporedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zada profilaktycznych oraz wspierajcych wychowawcz, edukacyjn funkcj przedszkola, szkoy i placwki, w tym wspieranie nauczycieli
    w rozwizywaniu problemw dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szk i placwek w zakresie realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 07 października 2013 19:45)