Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Zabrzaskie szkoy i placwki owiatowe

Informujemy uprzejmie, e w biecym roku szkolnym spotkania konsultacyjno ? superwizyjne dla pedagogw, psychologw, nauczycieli, wychowawcw bd odbyway si w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej we wtorki: indywidualne o godzinie 8.00 i 9.00, grupowe od 10.00 ? 13.00. Spotkania bd suyy omawianiu / konsultowaniu biecych spraw z obszaru pedagogiki szkolnej oraz pomocy psychologiczno ? pedagogicznej. Spotkania bdzie prowadzi mgr Alicja Pawlisz ? Opieczonek.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich pedagogw, psychologw, nauczycieli, wychowawcw zabrzaskich szk i placwek.

W tym roku szkolnym istnieje rwnie moliwo zaproszenia konsultantw szk
i placwek na poradnictwo w rodowisku pracy pedagogw, psychologw, nauczycieli, po wczeniejszym, pisemnym zgoszeniu.

yczc spokojnej i satysfakcjonujcej pracy zapraszamy do wsplnych dziaa zarwno na terenie Poradni jak i szkoy.

 

 

Z powaaniem

mrg Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

postheadericon 10 wrzenia ? wiatowy Dzie Zapobiegania Samobjstwom

alt

Czsto syszymy, e ludzie, ktrzy mwi o zamiarze popenienia samobjstwa, naprawd tego nie zrobi. Powoduje, to e nasza czujno i wraliwo zostaje upiona. Jednak wszystkie deklaracje i groby powinny by zawsze powanie traktowane.

Jeli podejrzewasz, e kto z Twojego towarzystwa jest z grupy ryzyka popenienia samobjstwa zwr si o pomoc.

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu


Zachcam do przeczytania artykuu naszego pracownika mgr Bogumiy Dziedziul.


Samobjstwa...dlaczego???

Bogumia Dziedziul * PEDAGOG

,,Nie ma w yciu beznadziejnych sytuacji,

s tylko ludzie, ktrzy stali si bezradni wobec nich"

Clark Boot Luce.


Oby ten krtki artyku dotyczcy samobjstw, nie przytumi Waszej wraliwoci. Prosz doczytajcie go do koca.


W dzisiejszym wiecie, gdy wartoci yciowe ulegy zmianie, a rodzina traci na swym znaczeniu, gdzie brak oparcia wrd bliskich i trudno jest y, czciej dochodzi do rozstania z yciem.


Wedug encyklopedii ,,samobjstwo" - to celowe zachowanie samodestrukcyjne prowadzce do mierci biologicznej. Po raz pierwszy wyrazu ,,samobjstwo" (Suicie) uy Sir Thomas Brown w 1634 r. opisujc mier Katona. W 1755 r. termin ten pojawi si w ,,Sowniku doktora Johnsona" a w Polsce w XVII w. w sowniku Lindego (okoo 250 lat temu uyto sformuowania ,,morderstwo popenione na sobie"). Samobjstwo moe mie charakter gwatowny lub stopniowy. T. Mitchel Anthony uwaa, ze samobjstwo nie jest problemem, samobjstwo jest symptomem problemw, sytuacji, ktrych nie umiemy rozpozna i rozwiza. Autor ten uwaa, e samobjstwo to problem z poczuciem wasnej wartoci, z nieumiejtnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Przyczyna samobjstwa nigdy nie jest jedna - zawsze jest wiele czynnikw ,,skadajcych si na obraz samobjcy". Nieco inne s czynniki popeniania samobjstw przez osoby penoletnie, dorose, a inne przez nastolatkw. W przypadku dzieci i modziey E. Ringel uwaa, e ,,samobjstwa uczniw (...) s sum wszystkich frustracji, ktre taki chopak czy dziewczyna jeszcze prawie dzieci dotychczas przeyli, i ktre pchny ich do tego ostatecznego kroku". Autor podkrela, e gwnym czynnikiem jest strach. Strach przed wiatem, przed szko, przed rodzicami, strach przed tym, e si nie sprawdzi, e ,,go" lub ,,j." skrytykuj, wymiej, wykpi. Powszechnie uwaa si, e pierwsze lata ycia maj decydujce znaczenia dla wyksztacenia u przyszego czowieka postawy afirmujcej bd negujcej ycie. Ale nie tylko, bo w pniejszych ,,szkolnych latach" rwnie wane jest, aby mody czowiek czu si akceptowany przede wszystkim przez rodzicw i rwienikw. (Mitchel Anthony uwaa, e aby dziecko zachowao poczucie wasnej wartoci na kade sowo karcce ze strony rodzicw lub nauczycieli powinno usysze 4 sowa pochway, a na negatywne sowa ze strony kolegw 11 sw pozytywnych afirmacji).


SYMPTOMY, ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Chci pozbawienia si ycia towarzysz czsto tzw. demonstracje samobjcze, ktre mog by prawdziwe lub rzekome (jest to tzw. ,,woanie" o pomoc, o uwag, o zainteresowanie). Bardzo wane jest zrozumienie, yczliwo i powane potraktowanie pewnych symptomw. Osoby, ktre dotkna mier samobjcza kogo bliskiego, nigdy nie mylay, e moe je to spotka i bardzo czsto nie zauwaay nic, co wskazywaoby na jakie problemy pniejszej ofiary. Czsto jest tak dlatego, e niekiedy objawy s mao wyrane, a my nie potrafimy dostrzec gdy samobjcy mwi o mierci, czasem nawet sygnalizuj otoczeniu jak to chc zrobi. Bywa to ,,puszczane mimo uszu" i lekcewaone. Tym bardziej, e prawnie kady z nas mwi ,,mam doa", ,,tego nie przeyj", ,,duej ju tak nie mog", ,,nie mam juz sity". Takie wypowiadane zdania powoduj, e nasze otoczenie obojtnieje, a woanie o pomoc przechodzi bez echa. Jednak te sowa - zwaszcza gdy si powtarzaj powinny obudzi nasz uwag, bo jest to WOANIE o pomoc. Czasem rodzice syszc z ust dziecka ,,juz nie bdziecie mieli ze mn kopotw" uwaaj, e jest to zapowied poprawy, zapowied zachowa przemylanych u swojego dziecka. Dlatego tak wany jest nastrj, intonacja gosu modego czowieka wypowiadajcego i te i tym podobne zdania. Czsto osoba mylca o samobjstwie wysya ,,zaszyfrowane" rozpaczliwe woanie o pomoc. Nawet arty modych ludzi dotyczce cmentarza, pogrzebu, mierci, aoby czy tzw. czarny humor, mog rwnie sygnalizowa zamiar popeniania samobjstw i zazwyczaj s przejawem cierpienia i nie radzenia sobie z problemami. Niepokojcym sygnaem samobjstwa mog by pewne zachowania: rozdawanie swoich ubra, rzeczy, przedmiotw, porzdkowanie spraw, szukanie ,,pojednania" z dawnymi nieprzyjacimi.


Czsto zmianie ulegaj zwyczaje i zachowania nastolatka, ktre przejawiaj si m. in.:

?w iloci spoywanego pokarmu (za duo albo za mao),

?w iloci snu (bezsenno lub wyduenie snu),

?w wygldzie zewntrznym (brak dbaoci o wygld),

?w odchodzeniu od ycia towarzyskiego (im wiksza izolacja jednostki tym widmo samobjstwa blisze),

?w zmianach w zachowaniu: osoba agodna, spokojna, bywa haaliwa, nerwowa, wybuchowa. Czasem osoba towarzyska staje si odludkiem preferujcym samotno.


T. Mitchel Antony uwaa, e cho dzieci i modzie niechtnie si przyznaj do tego, najbardziej potrzebuj ze strony rodzicw akceptacji, mioci, aprobaty, uwagi, zrozumienia. Suchajc i obserwujc modszych ludzi (pomimo, e ,,graj", ,,udaj" i s kim innym w domu, kim innym w szkole, kim innym wrd kolegw), mona wysnu wniosek, e dla wielu nastolatkw cae ycie to ,,dno". E. Ringel apeluje ,,wychowujcie ludzi zadowolonych? z ycia, dla ktrych jest ono nie ciarem a radoci". Mody czowiek, bdcy w trudnej sytuacji potrzebuje kogo, kto go wysucha, kogo yczliwego nie oceniajcego go i nie mwicego, e jego problemy to drobiazg i ? wszystko si jako uoy".

Poprawiony (wtorek, 11 września 2012 06:35)

 

postheadericon Szanowni Pastwo Dyrektorzy oraz Rady Pedagogiczne

Aktualna lista z zakadce "Lista placwek i ich konsultantw w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej z ramienia PPP w Zabrzu"

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 14:16)

 

postheadericon Witam w Nowym Roku Szkolnym !

 

    Pocztek wrzenia zawsze ju bdzie si kojarzy z rozpoczciem nowego roku szkolnego. Dobrze jest, kiedy te skojarzenia maj pozytywny charakter i pobudzaj do radosnego wyjcia na spotkanie z przyjacimi, a take nauczycielami. Chc wierzy, e wanie takie emocje i uczucia towarzysz naszym dzieciom i uczniom, a zdecydowana wikszo z nich wybiera si do szkoy jak do miejsca, gdzie moe si wiele nowego nauczy, zaobserwowa, ale take dowiadczy. Tak jak nam, dorosym - praca, tak uczniom - szkoa dostarcza mnstwo rnorodnych, codziennych zdarze wpywajcych na emocje, myli, zachowania i w ostatecznoci decyzje. Szkoa jest miejscem rozwoju i to nie tylko poznawczego i intelektualnego, ale take emocjonalnego i spoecznego. Jest rodowiskiem, gdzie mody czowiek uczy si podstaw dorosego ycia, zmaga si z problemami i kopotami, prbuje nowych sytuacji spoecznych w miar bezpiecznych, dla niego, warunkach.
    Najwiksze emocje towarzysz tym dzieciom, ktre debiutuj w roli ucznia. Pjcie do nowej szkoy, nowego miejsca, nowych osb, musi pobudza ciekawo, stwarza pole do  nowych dowiadcze, a w takiej sytuacji mona si czu niepewnie i nieswojo. Aby pomc dziecku w oswojeniu si z now sytuacj w jego yciu, warto postara si o przyblienie mu nowego rodowiska, w ktrym spdzi wiele lat modego ycia. Mona wybra si wczeniej do budynku szkolnego, pokaza teren boiska szkolnego, sprbowa zaznajomi si z przyszymi koleankami i kolegami z klasy, bd szkoy, porozmawia z dzieckiem o jego obawach i przemyleniach. Bardzo istotne znaczenie ma budowanie pozytywnego klimatu wok szkoy. Warto wprowadza do rozmw z  naszym przyszym uczniem, osobiste, pozytywne dowiadczenia z awy szkolnej.  Podkrelajmy, e szkoa jest miejscem bardzo atrakcyjnym, gdzie mona spotka wielu, nowych przyjaci i radonie oraz ciekawie spdza czas.
    Przed podjciem nauki szkolnej warto dopilnowa kilku spraw. Przede wszystkim  sprawdzi stan zdrowia dziecka. Warto wybra si  do okulisty i laryngologa, aby zweryfikowa stan wzroku i suchu. Zalecam take kontakt z logoped, a by moe konsultacj psychologiczn. Te porady pozwol na wyeliminowanie pniejszych trudnoci szkolnych.  Istotne znaczenie dla przyszej edukacji dziecka maj take odpowiednie warunki do nauki w domu. Najkorzystniej, jeli crka lub syn, maj swj wasny pokj, jednak nie zawsze jest to moliwe. Wtedy naley wygospodarowa takie miejsce, gdzie bdzie mona spokojnie skoncentrowa si na odrabianiu lekcji i nauce. Taki kcik do nauki najlepiej sporzdzi  blisko okna, tak, aby wiato padao z lewej strony na biurko dziecka, a jeli dziecko jest leworczne, to okno powinno by z prawej strony. Pomylmy take o pkach lub regaach  na ksiki, a take o tym, aby przy odrabianiu lekcji nasze dziecko nie byo rozpraszane przez docierajce zakcenia. Dla przyszej kariery edukacyjnej ucznia, wany jest nie tylko pierwszy etap szkoy, ale take wdroenie go do systematycznej i zdyscyplinowanej pracy domowej. Warto wic wykorzysta pierwsze dni szkoy do stworzenia jak najkorzystniejszego wraenia zwizanego z nauk i zdobywaniem wiedzy. Przecie szkoa moe by miejscem wspaniaych wrae i rdem wielu sukcesw. 

W rozpoczynajcym si roku szkolnym, ycz wszystkim uczniom, rodzicom, a take nauczycielom wspaniaych, wsplnie spdzonych dni, dajcych wiele radoci i satysfakcji z nowych, nie tylko szkolnych dowiadcze.

                                                                  Urszula Koszutska

Poprawiony (poniedziałek, 13 sierpnia 2012 07:30)

 

postheadericon KIEDY DZIECKO IDZIE DO PRZEDSZKOLA

JAK RODZIC MOE POMC I ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWA SWOJE DZIECKO

Moment w ktrym trzyletnie lub starsze dziecko rozpoczyna edukacj w przedszkolu jest zazwyczaj trudny zarwno dla niego, jak i jego rodzicw. Wymaga bowiem zmiany w dotychczasowym rytmie dnia, przystosowania si do nowych regu, wie si z rozk i tsknot. Warto wic wczeniej zadba, by ta zmiana w yciu dziecka i rodziny, bya rdem pozytywnych uczu i doprowadzia do szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunkw i zasad panujcych w przedszkolu.


Aby tak si stao proponuj:
? W okresie wakacyjnym poprzedzajcym posanie dziecka do przedszkola prosz uprzedzi go o zmianie w jego yciu i w prosty sposb opowiedzie mu o przedszkolu - co to za miejsce, co dzieci robi w przedszkolu, kto si nimi opiekuje, jakie panuj zwyczaje (posiki, szatnia, ?leakowanie? itp.). Warto posuy si wasnymi wspomnieniami oraz zdjciami z tego okresu.
? Bardzo pomocne jest zakupienie jednej z wielu dostpnych na rynku bajek dla dzieci, w ktrych gwny bohater zaczyna uczszcza do przedszkola (np. ? Tupcio Chrupcio przedszkolak na medal?) i tak czsto i dugo jak dziecko tego chce, czyta mu bajk i rozmawia z nim na temat tego co to jest przedszkole.
? Wybra si z dzieckiem na zwiedzanie przedszkola lub uczestniczy z nim w specjalnym dniu otwartym lub zajciach adaptacyjnych (przedszkola zazwyczaj oferuj ktr z tych form). Naley pamita, aby zwrci uwag dziecka i zainteresowa go nowymi, atrakcyjnymi zabawkami, zajciami organizowanymi przez nauczyciela, moliwoci poznania nowych kolegw i koleanek, ale take pokaza inn ni w domu toalet (ktra moe wzbudzi jego niepokj). Po tak zorganizowanej wycieczce prawdopodobnie dziecko nie bdzie mogo doczeka si, by zacz chodzi do przedszkola. Zwyciy bowiem ciekawo, a wszystkie moliwe obawy dziecka zwizane z nowym miejscem zostan zmniejszone, przez fakt jego poznania.
? Rozwija samodzielno dziecka w zakresie czynnoci samoobsugowych: jedzenia, rozbierania i ubierania si, korzystania z toalety. Kady, nawet najdrobniejszy sukces dostrzega, chwali i wiza z gotowoci, by pj do przedszkola (potrafisz?.., jeste ju tak duy (a), e moesz pj do przedszkola). Korzystne jest by pjcie do przedszkola byo postrzegane przez dziecko jako swoistego rodzaju awans, wkroczenie w ?dorose? dziecistwo.
? W okresie pierwszych dni w przedszkolu przygotowa si na pacz dziecka lub na jego brak, co czsto wie si z wystpujc po kilku dniach odmow uczszczania przez dziecko do przedszkola, gdy zaspokoi ju ono swoj ciekawo. Wane jest, by zaakceptowa uczucia dziecka, nie zaprzecza im (dziecko ma prawo paka, tskni, nie chcie chodzi do przedszkola), a jednoczenie nie naley nadmiernie koncentrowa na tych uczuciach uwagi osoby dorosej. Wspiera dziecko, nazywa je, by uwiadomi mu co czuje, zada sobie pytanie ?dlaczego pacze??, poniewa przyczyny paczu dziecka mog by bardzo rne i w odpowiedni sposb stara si mu pomc. Jednoczenie odwraca uwag dziecka i wskazywa na inne dowiadczenia przedszkolne ? to e piewa nowe piosenki, bawi si w now zabaw itp. oraz podkrela jego osignicia.
? Uzbroi si w spokj i cierpliwo. Dziecko potrzebuje czasu, by przyzwyczai si do przedszkola (okres adaptacyjny moe trwa okoo miesica). W tym czasie mog towarzyszy mu emocje smutku zwizane z rozk z rodzicami, zoci na rodzicw, lku, e nie zostanie odebrane i z pewnoci wiele innych. Warto wypracowa z dzieckiem rytua poegnania si w przedszkolu (nie przedua tego czasu), ustali kto i kiedy bdzie go zaprowadza i przyprowadza z przedszkola, pamitajc, i dziecko nie zna si na zegarku (np. ?przyjd po ciebie, gdy skoczysz je obiad?, informacje te musz by konkretne i bezwzgldnie naley przestrzega umwionego czasu).
? Rodzice powinni w tym czasie zda sobie spraw z uczu, ktrych dowiadczaj w zwizku z uczszczaniem ich dziecka do przedszkola i oddzieli swoje emocje od uczu dziecka np. jeli matka jest smutna, pacze lub denerwuje si przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola, moe warto, by robi to spokojniejszy ojciec.
? Jeli mamy podejrzenie, e nasze dziecko jest szczeglnie wraliwe i moe trudniej adaptowa si do przedszkola, z gry zaplanujmy krtszy czas jego pobytu w przedszkolu, stopniowo go wyduajc.
? Codziennie powicajmy dziecku uwag i czas na wspln z nim zabaw, czytanie mu, aktywno na wieym powietrzu, okazujmy i mwmy mu o naszej mioci. Po jakim czasie moe si okaza, e niejeden ?dorosy? maluch woli kontakt z rwienikami w przedszkolu, gry i zabawy proponowane przez nauczyciela, wsplne piewanie, ni czas spdzany w domu.

Katarzyna Pankiewicz

Poprawiony (piątek, 30 sierpnia 2013 15:30)

 
Więcej artykułów…